Shabbat Times, Festival & Fast Dates

PARSHA START DATE START TIME END DATE END TIME
Ekeb 23 Aug 19:52 24 Aug 20:55
Re'eh 30 Aug 19:37 31 Aug 20:38
Shoftim 06 Sep 19:21 07 Sep 20:22
Ki Tetze 13 Sep 19:05 14 Sep 20:05
Ki Tabo 20 Sep 18:49 21 Sep 19:48
Nitzabim 27 Sep 18:33 28 Sep 19:32
Vayeleh/Shuba 04 Oct 18:17 05 Oct 19:16